TOP 1000 - Progeny


Rank # Level Voc Player Name World 1 day
XP
7 day
XP
30 day
XP
1
817
Radshot Progeny +41.296.935 +206.107.918 +863.630.601
2
764
Zhoyake Progeny +34.016.546 +224.368.793 +923.862.562
3
683
Anchegul Progeny +24.498.092 +160.651.268 +623.711.824
4
677
Morsaro Progeny +33.200.466 +198.626.065 +776.114.337
5
675
King Yniv Progeny +26.926.162 +182.119.002 +804.143.910
6
663
West Progeny +14.170.874 +122.300.453 +346.511.629
7
659
All Time Progeny +15.077.306 +7.463.946 +256.949.484
8
645
Progeny Defender Progeny +23.926.889 +194.225.992 +525.413.557
9
641
King Zetiann Progeny 0 +1.462.954 +17.212.382
10
636
Havoc Snake Progeny +16.846.462 +129.008.559 +551.372.205
11
634
Nariz Progeny +25.418.259 +197.182.177 +406.680.041
12
627
Reverto Progeny +12.681.654 +44.337.333 +44.337.333
13
625
Grigori Jefimowitsch Rasputin Progeny +23.218.638 +32.580.712 +110.657.464
14
623
Sadistic Intent Progeny +14.715.171 +98.872.252 +422.552.575
15
623
Viluzerah Progeny +33.058.690 +195.837.230 +348.827.264
16
616
Tony Montana Progeny +14.449.421 +83.752.873 +214.731.185
17
613
Rich Progeny +41.843.605 +156.869.774 +192.608.794
18
612
Soldier Boy Progeny 0 0 0
19
611
Reko Progeny +4.665.072 +17.239.776 +275.301.791
20
608
Assur Progeny 0 0 +264
21
607
Frank Sinatra Progeny 0 0 0
22
603
Zhowyn Progeny 0 +31.660.299 +268.545.116
23
599
Cerayo Progeny +19.512.601 +167.621.850 +605.209.318
24
598
Lysy Viper Progeny +14.450.381 +87.377.596 +166.664.049
25
597
Ke vinzitho Progeny +437.010 +16.805.642 +190.634.011
26
596
Gasper Chs Progeny 0 +16.256.312 +77.314.088
27
595
Ruyter Progeny +33.690.989 +147.681.927 +595.928.312
28
588
Stop Attack Progeny 0 +75.720 +6.597.746
29
587
Antropoliz Progeny +240 +16.154.153 +28.951.912
30
584
Rakshasa Progeny +1.083.294 +12.842.484 +125.978.431
31
583
Broadie Progeny 0 +480 +44.985.886
32
583
Plum Progeny +14.170.874 +23.009.471 +246.953.893
33
581
Niyx Progeny +12.037.147 +75.451.246 +117.101.103
34
579
Raust Progeny +14.173.244 +98.501.844 +397.144.702
35
577
Febuks Progeny +4.974.084 +4.974.084 +47.131.847
36
572
Unholy Legatus Progeny 0 0 0
37
566
Ray'ol Progeny +14.303.863 +85.663.456 +398.924.951
38
566
Headshot Progeny +3.868.074 +14.802.784 +156.506.836
39
565
Glum Progeny 0 0 +177.756.359
40
565
Gael hook Progeny +18.314.574 +160.663.400 +638.535.533
41
564
Rush Leviathan Progeny 0 0 0
42
562
Shakechila Progeny 0 0 +18.000
43
561
Shakecrybas Progeny 0 +19.101.800 +30.167.864
44
560
Fren etico Progeny 0 0 +3.452.690
45
559
Arrax Progeny 0 +13.535.026 +45.060.011
46
559
Mamalon Progeny 0 0 0
47
559
Richard Millie Progeny +4.313.984 +4.313.984 +4.313.984
48
557
Holownik Progeny +453.700 +11.565.160 +104.445.330
49
556
Shak isback Progeny +2.000 +28.377.352 +258.729.326
50
555
Beerno Progeny +1.880.490 +3.616.694 +4.337.954
51
553
Rakshade Progeny 0 0 0
52
551
Sadie Progeny 0 0 0
53
551
Shakerubro Progeny 0 0 0
54
550
Xapar Progeny +5.439.258 +7.827.410 +25.138.462
55
547
Centauro del Norte Progeny 0 +19.952.740 +30.296.196
56
546
Guerrero Azteka Progeny +1.682.180 +15.758.690 +101.890.487
57
543
Wurmian Legend Progeny 0 0 0
58
542
Etrius Progeny 0 0 0
59
540
Charakterek Progeny 0 0 +964.866
60
540
Sridhara Progeny +6.661.428 +16.520.708 +77.467.243
61
539
Viper Snake Progeny 0 +53.171.080 +189.213.168
62
539
Piter The Accountant Progeny 0 0 +3.109.544
63
538
King Dady Progeny 0 +1.773.836 +1.773.836
64
537
Mefisto Frontline Progeny 0 0 0
65
537
Big Fast Progeny +14.302.135 +101.710.681 +320.160.958
66
536
Alchemist Rae Progeny 0 +1.345.500 +22.749.704
67
534
Suhr Progeny 0 0 0
68
534
Yogo Progeny +10.329.234 +41.906.698 +135.753.379
69
534
Mad Malex Progeny 0 0 +26.431.813
70
533
Almighty Thiago Progeny 0 +19.952.881 +150.235.763
71
532
Sixxten Snake Progeny 0 +2.973.250 +37.780.197
72
532
Ma tt Progeny 0 0 +74.794.554
73
530
Nevi Progeny +32.260 +193.500 +5.529.870
74
530
Terminator Snake Progeny +18.965.077 +89.409.494 +402.303.146
75
529
Highgor Progeny +8.330.894 +17.585.532 +96.216.541
76
526
Doctor Tooth Progeny 0 0 +54.434.160
77
523
Emerald Sage Progeny 0 +344.400 +3.524.630
78
522
Malovita'Paramax Progeny 0 -13.096.712 -13.096.712
79
521
Mari Joana Hook Progeny +18.498.322 +142.039.058 +254.893.939
80
520
Lille Progeny 0 0 0
81
520
Schmack Snake Progeny +470.400 +13.152.169 +120.711.516
82
517
Devious Crow Progeny 0 0 +1.350
83
517
Meleys Progeny +6.091.312 +36.928.869 +40.067.017
84
515
Lucine Progeny 0 +46 +149.792.983
85
515
Undying Progeny 0 0 +9.191.696
86
515
Bloody Face Progeny 0 +115.068 -2.353.892
87
515
Kill Here Progeny 0 +10.675.646 +106.374.991
88
514
Medusa Progeny 0 0 +116.103.683
89
514
Madseason Progeny +5.877.544 +35.332.462 +140.711.945
90
513
Viollet Progeny 0 0 0
91
512
Bulwa Progeny +5.132.876 +21.245.790 +106.742.052
92
509
Kamus Avatar Progeny 0 0 0
93
509
Viluzera Progeny +2.530.940 +2.530.940 +97.924.753
94
507
Hidas Progeny +9.279.370 +50.952.554 +232.294.397
95
505
Stoor Progeny 0 0 0
96
505
Coloza Progeny +14.411.275 +167.565.379 +505.837.875
97
505
Apooi The Granfather Progeny 0 +93.388.127 +287.468.743
98
504
Saqua Mosq Progeny 0 0 0
99
504
Sumakzinn Progeny 0 +7.594.367 +94.481.486
100
503
Troels Progeny 0 0 0
101
503
Vilu Mata Coitado Progeny 0 0 +387.703.630
102
503
Mouse Bank Progeny 0 0 0
103
501
Brokopondo Progeny 0 0 0
104
500
Snorre Snake Progeny +179.145 +18.180.976 +123.126.222
105
500
Gokh Progeny +4.560 +5.091.124 +77.206.566
106
500
Taszka Progeny 0 +38.225.080 +240.638.605
107
500
Erzkine Progeny +2.996.909 +13.873.359 +109.047.575
108
499
Wildheart Progeny 0 0 0
109
498
Jessey Progeny 0 0 0
110
496
Ms Evo Progeny 0 0 0
111
496
Richard from Forest Progeny 0 0 0
112
494
Arlen Celta Progeny +14.665.207 +19.033.091 +33.071.724
113
494
Ma Lin Progeny 0 0 0
114
493
Renato Elkheart Progeny 0 +5.522.377 +62.217.641
115
493
Rihxela Progeny +6.893.732 +22.582.460 +135.348.942
116
492
Tipo Dog Progeny +4.167.470 +9.396.680 +107.820.958
117
491
Huracan del Norte Progeny 0 0 +107.170
118
491
Zdobdol Progeny 0 0 0
119
490
Matt Brotha Progeny 0 0 0
120
490
Girok Progeny 0 0 0
121
486
Didao Relentless Progeny 0 0 +8.009.975
122
486
Fenrus Progeny +5.358.304 +30.767.507 +91.759.281
123
485
Mith'oz Progeny 0 0 0
124
484
Nuggetz Progeny +14.170.874 +70.812.450 +97.406.921
125
484
Jalim Habeii Progeny 0 +318.652 +83.673.965
126
484
Tormented Soul Progeny 0 0 +850
127
483
Super Decker Progeny 0 0 0
128
483
Acanthophis antarcticus Progeny +241.010 +2.853.352 +50.949.234
129
482
Saataana Progeny +1.908.332 +7.473.966 +30.973.230
130
481
Starter Progeny 0 0 +33.887.584
131
481
Manjusaka Progeny +11.940.714 +59.778.781 +139.659.175
132
480
Pinoj Progeny 0 0 0
133
479
Pidgeon mage Progeny 0 0 0
134
478
Drusus Progeny 0 0 0
135
478
Sonixx Progeny +7.262.209 +86.437.278 +123.996.979
136
477
Manda Kay Progeny 0 0 0
137
477
Sniper Snake Progeny 0 0 0
138
475
Nevbe Progeny 0 0 0
139
475
Lord Nick Progeny 0 0 +53.009.075
140
474
Melek Taus Progeny +5.142.724 +17.265.686 +90.559.436
141
473
Archmage Khaox Progeny 0 0 0
142
473
Shakezana Progeny 0 0 0
143
473
Bigboi Willie Progeny 0 0 +80
144
472
Shakeron Progeny 0 0 0
145
472
Dwight Eisenhower Progeny +27.172 +27.172 +41.291.086
146
471
Furioza Progeny +5.728.788 +28.584.391 +132.574.094
147
469
Attomic Progeny 0 0 0
148
468
Maldox'Boladassu Progeny +6.236.882 +49.231.450 +216.859.169
149
467
Wudzo Ostri Progeny 0 0 +7.719.336
150
467
Bonsai'Boladassu Progeny +1.142.078 +11.632.688 +39.827.978
151
464
Radiant'Soul Progeny 0 0 +78.078.979
152
464
Nordy'Lovely Progeny 0 +593.529 +13.808.432
153
464
Caiozord Hook Progeny 0 0 +132.742.412
154
463
Tyrranio Progeny +360 +630 +23.911.686
155
463
Recluze Progeny 0 0 0
156
461
Alexhir Progeny +340.456 +10.821.834 +44.648.854
157
460
Sades Progeny 0 0 0
158
459
Alunir Progeny 0 0 0
159
459
Inkzs Progeny 0 0 0
160
458
Lasky boi Progeny 0 0 +10.022
161
457
Tsunamii Progeny +159.662 +34.172.692 +142.853.377
162
457
Trunkzs Progeny +13.960.653 +101.412.180 +146.843.589
163
456
Keris Leit Progeny 0 0 0
164
456
Xakal Progeny +4.244.414 +25.942.606 +39.250.222
165
456
Venomzin Progeny +3.334.452 +49.181.078 +199.346.837
166
455
Patrao Do Crack Progeny 0 0 0
167
455
Bykunns Progeny +117.200 +629.081 +10.312.783
168
453
Withzack Progeny +13.091.522 +35.983.860 +130.044.179
169
453
Dyms Progeny 0 0 0
170
453
Soundslayers Progeny 0 0 0
171
453
Pa'drin Progeny 0 0 +219.065.555
172
452
Baphometh Progeny +2.632.590 +14.893.862 +25.899.890
173
451
Dragoth Progeny 0 0 +20.466.006
174
451
Benims Progeny 0 0 0
175
451
Aedes Progeny 0 0 0
176
450
Elder Damian Progeny 0 +825.742 +116.148.835
177
450
Snyx Progeny +25.916 +25.916 +116.670.189
178
448
Severus Snake Progeny 0 0 0
179
447
Armagedda Progeny 0 0 +48.230
180
447
Bruno Snake Progeny 0 +1.895.940 +37.220.909
181
447
Royalizz Progeny 0 +53.102.645 +108.112.043
182
445
Royal Arte Progeny 0 +2.997.996 +5.625.702
183
444
Nenel'Boladassu Progeny +2.797.292 +22.981.501 +175.786.652
184
444
Sir Ogkush Progeny +1.562.180 +25.473.152 +114.432.678
185
443
Aldrid Progeny 0 0 +8.707.332
186
441
Walking Alone Progeny 0 0 0
187
441
Magiska Druiden Progeny 0 0 0
188
439
Mr Buttborn Progeny 0 0 0
189
438
Goukakyuu Tensei Progeny 0 0 +5.228.024
190
438
Final'Sense Progeny 0 +3.820.214 +54.171.164
191
437
Fauda Progeny 0 0 0
192
437
Kinghammer Progeny 0 0 0
193
435
Dremius Progeny 0 0 0
194
435
Malifax Progeny 0 0 0
195
434
Vultures Progeny 0 0 0
196
434
Hajde Juicey Progeny 0 -6.728.216 +30.833.453
197
433
Chaosbringer Progeny +2.611.016 +7.694.210 +7.694.210
198
433
Alzur Progeny 0 0 0
199
432
Fajans Progeny 0 0 0
200
431
Sound'Slayers Progeny 0 0 0
201
429
Zrp Progeny +3.358.054 +7.906.704 +106.210.207
202
429
Dako Progeny 0 0 0
203
429
Fekts Progeny 0 0 0
204
428
Brandx Progeny 0 0 0
205
427
Khabib Nurmagomedov Progeny 0 0 0
206
427
Bragoras Progeny 0 0 0
207
427
Willie Progeny 0 +48.475.635 +214.052.621
208
426
Xydur Progeny 0 0 +58.984.909
209
426
Madam Luna Progeny 0 0 +52.087.586
210
426
Disito Progeny 0 0 +1.824.282
211
426
Chris Sharma Progeny 0 0 0
212
425
Demon Snake Progeny 0 0 +515.206
213
425
Lellouch Progeny 0 +8.040.052 +155.133.727
214
422
The Revenge Progeny +3.580 -11.368.428 -9.026.462
215
421
Salazar Kinox Progeny 0 0 0
216
420
Calsibon Progeny 0 -2.796.305 +162.526.557
217
420
Wudzo Progeny 0 0 +22.379.094
218
420
Redbeard Progeny 0 0 +36
219
420
Tram Progeny 0 0 0
220
420
Ins Progeny 0 0 0
221
419
Enigmatic Drako Progeny 0 0 +11.108.752
222
419
Luk'Sky Progeny +592.940 +29.561.835 +107.247.229
223
419
Big Woozy Progeny 0 0 0
224
419
Tyraniio Progeny 0 0 0
225
418
Grind Core Progeny 0 0 +1.607.672
226
417
Dollohov Witchking Progeny +71.166 +71.166 +3.119.232
227
417
Kreith Progeny 0 -22.955.973 +48.369.029
228
416
Sastan Progeny 0 0 0
229
416
Refu Master Progeny 0 0 0
230
416
Hybrid'Theory Progeny 0 0 0
231
415
Wykolejeniec Progeny 0 0 0
232
414
All Trick Progeny 0 +5.269.510 +16.015.124
233
413
Flying'Dutchman Progeny 0 0 0
234
413
Carmaross Progeny 0 0 0
235
413
Miss Finesse Progeny +1.278.520 +29.617.892 +93.726.001
236
412
Diablo'Oz Progeny +590.462 -6.007.776 +23.542.721
237
409
Dixon Cider Progeny 0 0 0
238
409
Socha Progeny +3.780 +6.906.110 +71.697.252
239
407
Sling'shot Progeny 0 0 0
240
407
Raenyra Progeny 0 0 0
241
406
Evil Eye Progeny 0 0 +2.200.186
242
406
Starfall Progeny 0 0 0
243
406
El Testosteron Huror Progeny 0 0 0
244
405
Pai dos Cornos Progeny 0 0 0
245
404
Ace of Spade Progeny 0 0 0
246
404
El Sorc Progeny 0 0 0
247
404
Stealthy Snail Progeny +3.106.720 +1.222.204 +71.049.306
248
403
Feng Yan Progeny 0 0 0
249
402
Evil Arkz Progeny 0 0 0
250
402
Vazfrag Progeny 0 0 0
251
402
Savage Wolf Progeny +11.056.600 +23.940.048 +180.663.078
252
402
Snar Oddy Progeny 0 0 +16.234
253
402
Abysmor Progeny 0 0 +3.250
254
402
Igaaotheboss Hook Progeny 0 0 +1.966.471
255
401
Merek Aspico Progeny 0 0 0
256
401
Psylocke Progeny 0 0 0
257
401
Declan Progeny 0 0 0
258
400
Outplays Progeny 0 0 0
259
399
Capitano Progeny 0 0 0
260
399
Silverback Snake Progeny 0 0 0
261
397
Lost'logic Progeny 0 0 +60.634.894
262
397
Mean Machine Progeny 0 0 +6.956.764
263
397
Sniperr Progeny 0 0 0
264
397
Clic Majster Progeny +600.864 +36.965.819 +93.869.353
265
397
Venvannse Progeny 0 0 0
266
396
Azu Naphil Progeny 0 0 0
267
396
Moto Mami Progeny 0 0 0
268
395
Boso przez Thoris Progeny +202.450 +496.404 +38.445.028
269
395
Royalekk Progeny 0 +14.147.513 +16.833.047
270
393
Sir Nick Progeny 0 0 0
271
392
Perfect Kill Progeny 0 0 0
272
392
Chamzii Progeny 0 0 0
273
392
Kovall Progeny 0 0 0
274
392
Sentynel Progeny +2.214.050 +7.345.318 +21.841.610
275
392
Luciana Progeny 0 +22.512 +22.512
276
392
Solobolo Progeny 0 +8.713.802 +70.066.480
277
391
Repelz Progeny 0 0 +1.941.762
278
391
Doctor Doom Progeny +7.660.255 +37.090.809 +192.043.666
279
391
Spalony Tony Progeny 0 +4.077.661 +46.339.251
280
391
Millie Progeny 0 0 0
281
391
Makiavelikoxz Progeny 0 0 0
282
390
The Walking Dude Progeny 0 +3.123.242 +31.041.730
283
389
Roth Progeny 0 0 0
284
388
Vouga Progeny 0 0 0
285
388
Szuler Progeny 0 +2.629.684 +16.057.930
286
388
Khaox The Tank Progeny 0 0 0
287
388
Warzone Progeny 0 0 0
288
388
Rasel Progeny 0 0 0
289
388
Jackor Progeny 0 0 0
290
387
Ikazeh Progeny -7.625.562 -6.498.372 +6.795.608
291
387
Groomer Progeny 0 0 0
292
387
Rychutg Progeny 0 +9.935.202 +84.178.608
293
386
Koonsing Progeny 0 +320 -27.077.978
294
386
Zarabatana Selvagem Progeny 0 0 0
295
386
Kevinma Mar Progeny 0 +2.679.065 +55.841.443
296
386
Emperor Hook Progeny 0 0 -25.058.420
297
385
Kubus Progeny 0 0 0
298
385
High'Pro Progeny 0 0 +10.634.376
299
385
Nordy'Artillery Progeny 0 0 +15.908.763
300
384
Marc Ginale Progeny 0 0 0
301
383
Nox Phyro Progeny 0 0 0
302
383
Kha Ox Progeny 0 0 0
303
380
Aslan Hook Progeny 0 0 +11.393.337
304
380
Mallphas Progeny 0 0 0
305
378
Rinsolo Progeny 0 0 0
306
378
Vekomi Progeny 0 0 0
307
378
Sir'Dukee Progeny 0 0 0
308
378
Alucard Nokturn Progeny 0 0 0
309
377
Hawk Imperial Progeny +8.263.254 +27.731.962 +124.617.643
310
377
Nubie Progeny 0 +2.360 +8.540
311
377
Gefaad Progeny 0 0 0
312
377
Bandolier Progeny 0 0 0
313
375
Pentao De Trinta Progeny +11.910.980 +56.640.365 +132.555.804
314
374
Nocturnal Progeny 0 0 0
315
373
Kcufman Progeny 0 0 +2.940
316
372
Mikiito Delas Progeny 0 0 +1.524.735
317
372
Kim Wexxler Progeny +129.330 +31.114.230 +135.222.699
318
372
Little Jon Progeny 0 0 +27.725.063
319
372
Hajde Noren Progeny 0 -6.841.903 +83.877.541
320
371
Coelloow Progeny 0 0 0
321
371
On Sight Progeny 0 0 0
322
370
Kontador Progeny 0 0 0
323
369
Itz cleric Progeny +3.437.552 +43.109.844 +75.735.189
324
369
Jonny Cashish Progeny 0 +1.472.840 +4.254.731
325
369
Mizera Progeny +5.962.252 +5.962.252 +5.962.252
326
366
Tarabas Progeny 0 0 0
327
366
Amaazonen Progeny 0 0 +248.310
328
364
True Knight Progeny 0 0 0
329
363
Imorivel Progeny 0 0 +896
330
363
Noren Progeny 0 0 0
331
362
Xsiao Progeny +4.953.540 +39.202.735 +177.779.344
332
362
Kaahfra Progeny +2.010.330 +5.867.468 +94.565.359
333
361
Boltu Progeny 0 0 +170.612
334
361
Reiner Braun Progeny +3.833.999 +2.883.051 +81.575.344
335
361
Ecso Progeny 0 0 +78.568
336
361
Obsessed Progeny 0 0 0
337
361
Rat Bane Progeny +3.568.410 +13.813.488 +41.896.772
338
360
Moggy Progeny 0 0 0
339
360
Nettosz Ignorante Progeny 0 0 0
340
360
Taliaz Hook Progeny 0 0 0
341
360
Outlaw Star Progeny 0 0 0
342
359
Kerry Caverga Progeny 0 0 0
343
359
Pyotr Kropotkin Progeny 0 0 +602.039
344
359
Maggie'Boladassu Progeny 0 0 +5.126.403
345
358
Venorica Progeny 0 0 0
346
358
Tankzalott Progeny 0 0 0
347
358
Wrecking Ball Progeny 0 0 +106.136
348
358
Maya'Boladassa Progeny +1.110 -1.188.262 +13.901.549
349
358
Hikimmaru Progeny 0 0 +368
350
358
Ivern Progeny 0 0 0
351
358
Dom Ruller Progeny 0 0 0
352
356
Juliana Sentafofo Progeny 0 0 0
353
356
Uga Uga Progeny 0 0 0
354
356
Nordy'Tank Progeny +9.000 +81.000 -1.711.587
355
356
Frosty the hunter Progeny 0 0 +15.661.434
356
355
Mirtz Progeny 0 0 0
357
355
Chiken Lovers Progeny 0 0 0
358
354
Lost Act Progeny 0 0 0
359
354
Trickshott Progeny 0 0 0
360
353
Damus Gober Progeny +5.626.306 +45.128.822 +201.955.239
361
353
Apooi The Destroyer Progeny 0 0 +30.352.770
362
353
Mirade Progeny 0 0 0
363
352
Leczka Progeny 0 0 0
364
351
Th Orn Progeny 0 0 0
365
351
Azgath Progeny 0 0 0
366
350
Borin Progeny 0 0 0
367
350
Elder Garruk Progeny 0 0 0
368
350
Fast Full Progeny 0 0 0
369
350
Bumba Raust Progeny 0 0 +5.065.116
370
350
Pers Progeny 0 0 0
371
350
Fl Caste Progeny 0 0 0
372
350
La'vit Progeny 0 0 0
373
349
Iluzion Progeny 0 0 0
374
349
Setemis Progeny 0 0 0
375
349
Puleu Debochado Progeny -4.547.234 -4.470.658 -4.470.658
376
348
Eos De Vida Progeny 0 0 0
377
347
Golillero Progeny 0 0 0
378
347
Divine Keeper Progeny 0 0 0
379
346
Big Short Progeny 0 0 0
380
346
Toxic Juicey Progeny 0 0 +30
381
345
Ser Vel Progeny +2.732.592 +34.727.516 +190.662.718
382
345
Zyrtrack Progeny +7.106.524 +9.571.996 +9.571.996
383
344
Box Progeny 0 0 0
384
343
Aheali Mogis Progeny 0 0 +44.197.119
385
342
Where is Ond Progeny 0 0 0
386
342
Levingo Progeny 0 0 0
387
342
Su Lik Progeny 0 0 0
388
341
Vavy Progeny 0 0 0
389
341
Zacham Progeny +2.586.802 +17.908.483 +87.821.859
390
341
Bertholdt Hoover Progeny +2.879.296 +23.127.434 +119.137.552
391
341
Oflodrog Progeny 0 0 0
392
340
Rayzod Progeny 0 0 0
393
340
Nagata Progeny 0 0 0
394
340
Piclees Progeny 0 0 0
395
339
Tigre del Norte Progeny 0 0 0
396
339
Bolt Progeny 0 0 0
397
339
Mr Xarlox Progeny 0 0 0
398
338
Major Progeny 0 0 0
399
338
Greasy Cheeseburger Gut Progeny 0 0 0
400
338
Martin Miller Gg Progeny 0 0 0
401
338
Soprole Progeny 0 0 0
402
337
Mafec Progeny 0 0 0
403
337
Loove Progeny 0 0 0
404
337
North Progeny 0 0 0
405
337
Febuks Elmaker Progeny 0 0 0
406
337
Jessifer Progeny +512 +32.650 +186.996
407
335
Lornix Progeny 0 0 0
408
335
Bubbels Progeny 0 0 0
409
335
Long search Progeny 0 0 0
410
335
Hio Progeny 0 0 0
411
335
Moktar Progeny 0 0 +320
412
335
Exu Kavera Progeny 0 0 0
413
335
Truckin Progeny 0 0 0
414
334
Toroo'sz Progeny 0 0 0
415
334
Nuggetts Progeny 0 0 +100
416
334
Discordknuller Progeny 0 0 0
417
333
Josher washer Progeny 0 0 0
418
333
Jarcysia Progeny 0 0 0
419
333
Mukurubian Progeny 0 0 0
420
332
Roscoe Conklin Progeny 0 0 0
421
332
Nameloc Einnor Progeny 0 0 0
422
331
Diex Nimbuz Progeny 0 0 0
423
331
Narear Godmode Progeny 0 0 0
424
331
Matss Progeny 0 +1.190 +17.731.995
425
330
Dollohov Progeny 0 0 0
426
330
Mallee Progeny 0 0 0
427
329
Markszz Progeny 0 0 +40
428
328
Renan Boltada Fofa Progeny 0 +170 +170
429
328
Action Man Progeny 0 0 0
430
328
Brunno Progeny 0 0 0
431
328
Curie Progeny 0 0 0
432
328
Thakiro Progeny 0 0 0
433
328
Psych'Murder Progeny 0 0 0
434
327
Babuska Progeny 0 0 0
435
326
The Assassinator Progeny 0 0 0
436
325
Malto Progeny 0 0 0
437
325
Krtox Progeny 0 0 0
438
325
Lord ranses Progeny 0 0 0
439
324
Blast Phemer Progeny 0 0 0
440
323
Ante Mort Progeny 0 0 0
441
322
Uma Formiga Progeny 0 0 0
442
321
Stigma Progeny 0 0 0
443
321
Mike Dirnt Progeny +3.723.032 +42.534.456 +66.128.852
444
321
Kinaxe Progeny 0 0 0
445
320
Fl Safrax Progeny 0 0 0
446
320
Lord Stumpf Progeny 0 0 0
447
319
Rubini Milarrombas Progeny 0 0 0
448
319
Alerion Progeny 0 0 0
449
318
Mylo Progeny 0 0 0
450
318
Frogcloak Progeny 0 0 0
451
318
Narack Vans Progeny 0 0 -3.930.053
452
317
Btmax Progeny 0 0 0
453
317
Soorcki Chill Mode Progeny 0 0 0
454
317
Mastuh Baiter Progeny 0 0 0
455
317
Angus Mcsix Progeny +387.320 +460.440 +21.278.333
456
316
King Kyoz Progeny 0 0 0
457
316
Gurd Progeny 0 0 +1.032.075
458
316
Husaria Snake Progeny 0 0 0
459
315
Edi'Ripple Progeny 0 0 0
460
315
Pyro Snake Progeny 0 0 0
461
314
Maldanado Progeny 0 0 0
462
314
Huggy buggy Progeny 0 +1.381.104 +14.003.509
463
313
Faqi The Archer Progeny 0 0 0
464
313
Kyrie Progeny 0 0 0
465
313
Full Penetration Progeny 0 0 0
466
312
Soldier Banana Progeny 0 0 0
467
312
Don Patwa Progeny 0 0 0
468
312
Beric Progeny 0 0 0
469
312
Szolle Progeny 0 0 0
470
311
Luka Doncic Progeny 0 0 0
471
310
Clony Inferno Progeny 0 0 0
472
310
Vitally Progeny 0 0 0
473
310
Dont Get Confused Progeny 0 0 0
474
310
Alienware Progeny 0 0 -3.081.736
475
309
Benjamin Button Progeny 0 0 0
476
309
Rottan Progeny 0 0 0
477
309
Enuar Progeny 0 0 -5.096.608
478
309
Mahara Brandi Progeny 0 +3.156.738 +7.268.978
479
308
Shoules Progeny 0 0 0
480
308
Targaryen Dragonheart Progeny 0 0 0
481
308
Shambok Progeny 0 0 0
482
308
Vamos Dineros Progeny 0 0 0
483
308
Meiofrangodaboy Progeny 0 0 0
484
307
Suiiciide hellblom Progeny 0 0 0
485
307
Samyn Zulma Progeny 0 0 0
486
307
Laksa Progeny 0 0 0
487
307
Ruthless Perpetrator Progeny 0 0 0
488
307
Schizofrenic Mind Progeny 0 0 0
489
307
Fadex Progeny 0 0 0
490
307
Drakenius Progeny 0 0 0
491
307
Thxm Progeny 0 0 0
492
307
Ryu San Progeny 0 0 0
493
307
Ramlethal Progeny 0 0 0
494
307
Marcille Progeny +745.652 +3.591.177 +51.495.555
495
306
Bibixas Progeny +3.526.470 +12.805.734 +52.718.797
496
306
Mannow Canavi Progeny 0 0 0
497
306
Juggis Progeny 0 0 0
498
306
Tankd Progeny 0 0 0
499
306
Impunity Progeny 0 0 0
500
306
Wladca Meteorycznego Miecza Progeny 0 +41.300 +578.984

Atualizado a cada 1 minuto.