TOP 1000 - All Worlds


Rank # Level Voc Player Name World 1 day
XP
7 day
XP
30 day
XP
1
817
Radshot Progeny +41.296.935 +206.107.918 +863.630.601
2
799
Iron Nou Legacy +23.111.398 +176.726.322 +824.244.701
3
764
Zhoyake Progeny +34.016.546 +224.368.793 +923.862.562
4
755
Zardoc Legacy +15.292.557 +136.790.617 +548.363.520
5
752
Gumowy Koszmar Legacy +22.012.649 +133.115.680 +580.939.927
6
739
Karliaah Legacy +2.280.852 +92.590.239 +457.875.711
7
706
Tornac Pendulum +17.256.153 +91.323.332 +580.017.109
8
703
Tylko Azury Legacy +15.181.901 +100.575.750 +397.724.089
9
690
Teezev Legacy +5.451.640 +66.532.508 +314.286.469
10
687
Jo Ta Destiny +15.616.910 +118.068.748 +490.901.231
11
683
Myth Pendulum +10.789.218 +112.679.656 +662.849.949
12
683
Anchegul Progeny +24.498.092 +160.651.268 +623.711.824
13
682
Diyaa Udeen Pendulum +33.528 +13.130.252 +235.691.650
14
682
Xecutionist Pendulum +8.650.249 +103.771.107 +672.405.423
15
677
Sir Fredde Legacy +14.768.894 +106.256.459 +493.725.714
16
677
Morsaro Progeny +33.200.466 +198.626.065 +776.114.337
17
675
King Yniv Progeny +26.926.162 +182.119.002 +804.143.910
18
663
West Progeny +14.170.874 +122.300.453 +346.511.629
19
659
All Time Progeny +15.077.306 +7.463.946 +256.949.484
20
659
Didiscubra Destiny +8.919.878 +55.248.279 +206.087.101
21
657
Dog Follower Legacy 0 +11.685.189 +160.247.884
22
654
Charles Legacy +10.101.852 +102.883.808 +376.780.041
23
652
Emii Eternum +32.861.583 +284.008.828 +1.182.175.633
24
645
Tanathox Legacy +361.080 +11.632.277 +66.675.854
25
645
Progeny Defender Progeny +23.926.889 +194.225.992 +525.413.557
26
644
Maem Legacy +294.422 +16.439.860 +110.058.237
27
642
Xarolith Legacy +15.322.364 +117.398.800 +531.256.439
28
641
King Zetiann Progeny 0 +1.462.954 +17.212.382
29
638
Adhdken Pendulum +552.045 +28.929.283 +255.313.919
30
638
Herk Legacy +7.548.437 +50.492.458 +204.488.632
31
636
Nevener Legacy +6.480.302 +66.946.423 +326.962.286
32
636
Havoc Snake Progeny +16.846.462 +129.008.559 +551.372.205
33
634
Nariz Progeny +25.418.259 +197.182.177 +406.680.041
34
633
Duelist Rubini Eternum +30.484.647 +175.205.251 +419.469.017
35
630
Quindexter Pendulum 0 +35.438.625 +202.453.379
36
629
Frankpheru Destiny +16.855.875 +84.520.598 +332.219.550
37
629
Itron Pendulum 0 0 +4.691.810
38
628
Who Dis Pendulum +203.952 +1.675.940 +10.174.396
39
627
Cuicas Legacy +100 +4.838.808 +61.642.988
40
627
Reverto Progeny +12.681.654 +44.337.333 +44.337.333
41
625
Grigori Jefimowitsch Rasputin Progeny +23.218.638 +32.580.712 +110.657.464
42
625
Joselito Vendetta Destiny +11.429.114 +61.668.332 +227.632.944
43
625
Les Claypool Pendulum +7.684.919 +24.527.739 +310.452.801
44
623
Viluzerah Progeny +33.058.690 +195.837.230 +348.827.264
45
623
Sadistic Intent Progeny +14.715.171 +98.872.252 +422.552.575
46
622
Rubini Kingslayer Eternum +23.675.868 +23.675.868 +23.675.868
47
621
Moeseph Eternum +22.824.918 +22.824.918 +391.798.957
48
619
Ambulance Destiny +2.978.196 +35.630.668 +199.314.707
49
617
Dorme Sujo Destiny 0 +10.283.992 +10.283.992
50
617
Nikurwa Destiny 0 0 +118.861.130
51
616
Tony Montana Progeny +14.449.421 +83.752.873 +214.731.185
52
615
Ja'Knoc Pendulum +4.194.585 +52.386.946 +201.564.859
53
613
Rich Progeny +41.843.605 +156.869.774 +192.608.794
54
612
Soldier Boy Progeny 0 0 0
55
611
Reko Progeny +4.665.072 +17.239.776 +275.301.791
56
611
Irma Claudete Destiny +640.500 +5.716.487 +29.867.359
57
608
Baby Blue Destiny 0 +34.562.741 +93.922.597
58
608
Assur Progeny 0 0 +264
59
608
Joedivia Eternum +10.773.317 +75.163.396 +411.331.569
60
607
Frank Sinatra Progeny 0 0 0
61
603
Zagunez Legacy +9.946.705 +67.684.806 +199.339.030
62
603
Zhowyn Progeny 0 +31.660.299 +268.545.116
63
601
Kolatorsk Serenity +6.823.740 +45.905.001 +461.925.707
64
601
Suh Pendulum +7.320.942 +25.863.364 +25.863.364
65
600
Guga Malo Destiny 0 +22.248.644 +44.344.416
66
600
Don Corleone Pendulum +2.082.028 +3.879.480 +213.800.993
67
599
Rubini Eternum +47.078.625 +244.187.399 +748.933.152
68
599
Cerayo Progeny +19.512.601 +167.621.850 +605.209.318
69
598
Lysy Viper Progeny +14.450.381 +87.377.596 +166.664.049
70
597
Ke vinzitho Progeny +437.010 +16.805.642 +190.634.011
71
596
Ru'bick Legacy 0 0 +51.261.490
72
596
Killaz Eternum +38.034.087 +177.794.950 +588.163.951
73
596
Gasper Chs Progeny 0 +16.256.312 +77.314.088
74
595
Ruyter Progeny +33.690.989 +147.681.927 +595.928.312
75
595
Wigfrid Legacy 0 0 +524.602
76
593
Dick Dastardly Pendulum +8.615.076 +84.143.105 +548.491.364
77
592
Pixosorlana Legacy 0 0 +28.159.314
78
590
Bandreid Pendulum +5.721.652 +38.708.652 +283.300.806
79
588
Stop Attack Progeny 0 +75.720 +6.597.746
80
587
Ivo Kernoel Legacy +10.807.910 +37.412.735 +205.831.549
81
587
Pride Agaezsi Eternum +35.594.805 +226.456.207 +830.368.428
82
587
Antropoliz Progeny +240 +16.154.153 +28.951.912
83
586
Bnetinho Legacy 0 +6.147.234 +142.388.394
84
585
Magiska Legacy 0 0 +135.285.399
85
584
Rakshasa Progeny +1.083.294 +12.842.484 +125.978.431
86
583
Thad Castle Pendulum +10.167.193 +157.281.404 +521.534.810
87
583
Broadie Progeny 0 +480 +44.985.886
88
583
Plum Progeny +14.170.874 +23.009.471 +246.953.893
89
582
Precise Kari Legacy +9.892.646 +82.113.336 +255.571.074
90
581
Niyx Progeny +12.037.147 +75.451.246 +117.101.103
91
581
Ganzer Pendulum 0 0 +49.702.176
92
581
Karianozka Destiny +9.155.838 +50.201.574 +190.937.823
93
579
Saelvas Saelvius Legacy 0 0 0
94
579
Raust Progeny +14.173.244 +98.501.844 +397.144.702
95
577
Mowtruezinho Pendulum 0 0 0
96
577
Febuks Progeny +4.974.084 +4.974.084 +47.131.847
97
577
Tio kiidy Pendulum 0 +20.516.527 +123.183.951
98
574
Violent Femmes Destiny +10.473.650 +10.473.650 +80.166.503
99
572
Kateka Lifewarden Destiny 0 +9.526.841 +134.835.363
100
572
Unholy Legatus Progeny 0 0 0
101
572
Cream Eternum +18.164.124 +156.982.853 +472.935.712
102
569
Margo Legacy +4.600.726 +41.620.473 +147.348.711
103
567
Galien Destiny +500 +7.160 +46.860
104
566
Headshot Progeny +3.868.074 +14.802.784 +156.506.836
105
566
Ray'ol Progeny +14.303.863 +85.663.456 +398.924.951
106
565
Benghazi Destiny +1.084 +24.228.597 +222.680.775
107
565
Gael hook Progeny +18.314.574 +160.663.400 +638.535.533
108
565
Glum Progeny 0 0 +177.756.359
109
564
Borsuk Legacy +2.982.527 +33.192.273 +93.623.541
110
564
Rush Leviathan Progeny 0 0 0
111
563
Chaos Serenity +13.913.402 +53.886.381 +360.054.032
112
562
Shakechila Progeny 0 0 +18.000
113
561
Shakecrybas Progeny 0 +19.101.800 +30.167.864
114
561
Pymander Destiny 0 0 +592
115
560
Fren etico Progeny 0 0 +3.452.690
116
560
Rikimartin Serenity +6.900.860 +52.358.280 +348.629.272
117
559
Mamalon Progeny 0 0 0
118
559
Richard Millie Progeny +4.313.984 +4.313.984 +4.313.984
119
559
Arrax Progeny 0 +13.535.026 +45.060.011
120
559
Big Hooligan Legacy +6.727.598 +29.676.222 +156.813.282
121
557
Holownik Progeny +453.700 +11.565.160 +104.445.330
122
557
Xyd Pendulum 0 0 +560
123
556
Shak isback Progeny +2.000 +28.377.352 +258.729.326
124
556
Zenux Legacy +8.382 +15.589.919 +44.577.106
125
556
Filnor Legacy +3.404.398 +44.534.600 +110.712.624
126
555
Thalling Eternum +23.680.321 +169.307.057 +722.107.050
127
555
Maas Legacy +11.164.303 +79.906.276 +281.875.724
128
555
Solid og Lawas Legacy -3.754.977 +3.542.078 +76.248.619
129
555
King Dracoins Eternum 0 0 +135.116.925
130
555
Radiant Rubini Eternum +8.600.755 +84.624.429 +387.987.375
131
555
Deathlord Rubini Eternum 0 0 +12.423.990
132
555
Lordpud Eternum +13.755.888 +119.116.970 +384.135.527
133
555
Beerno Progeny +1.880.490 +3.616.694 +4.337.954
134
553
Rakshade Progeny 0 0 0
135
553
Partus Ancillae Legacy +15.240 +3.200.014 +8.644.596
136
553
Zenek Legacy +5.381.069 +63.325.615 +266.999.233
137
553
Drukarz Destiny +1.445.696 +18.659.976 +113.926.641
138
552
Unagi Destiny 0 +3.422.750 +23.445.088
139
551
Tk Here Eternum +23.947.960 +165.721.651 +491.765.272
140
551
Sadie Progeny 0 0 0
141
551
Shakerubro Progeny 0 0 0
142
551
Dragao Destiny +1.944.820 +31.251.768 +183.819.368
143
550
Xapar Progeny +5.439.258 +7.827.410 +25.138.462
144
550
Eldarion Destiny +4.335.407 +29.611.141 +171.142.441
145
549
Eggolf Legacy 0 0 0
146
548
Flaxpal Pendulum 0 0 +20.575.392
147
547
Centauro del Norte Progeny 0 +19.952.740 +30.296.196
148
547
Zephux Legacy 0 +9.335.451 +11.273.501
149
546
Czarna Kocica Legacy -12.072.039 +6.967.077 +109.197.601
150
546
Masav Legacy +3.038.400 +21.583.379 +190.270.139
151
546
Guerrero Azteka Progeny +1.682.180 +15.758.690 +101.890.487
152
545
Astarothx Pendulum 0 +660.184 +1.566.552
153
544
Azorius Hook Pendulum 0 0 +246.242.837
154
544
Spjut Kastarn Pendulum 0 +352.000 +1.992.594
155
544
Lee Harvey Oswald Eternum 0 0 0
156
543
Delicato Legacy 0 +8.546.997 +95.534.047
157
543
Wurmian Legend Progeny 0 0 0
158
543
Paladino'Poderoso Destiny +968.000 +13.049.924 +56.373.398
159
542
Etrius Progeny 0 0 0
160
542
Pyruzz Pendulum +2.270.954 +74.704.783 +188.284.681
161
542
Bill Shankly Legacy 0 0 +136.200
162
540
Leifi Perkele Eternum +16.108.607 +16.108.607 +133.681.686
163
540
Charakterek Progeny 0 0 +964.866
164
540
Sridhara Progeny +6.661.428 +16.520.708 +77.467.243
165
540
Marty Eternum 0 +7.261.854 +7.261.854
166
539
Rads Rei Delas Pendulum +6.532.980 +7.062.028 +7.062.028
167
539
Piter The Accountant Progeny 0 0 +3.109.544
168
539
Viper Snake Progeny 0 +53.171.080 +189.213.168
169
538
Mikito Delas Pendulum 0 +86.374 +4.715.741
170
538
King Dady Progeny 0 +1.773.836 +1.773.836
171
538
Raigen Pendulum +2.204.426 +36.742.618 +36.881.010
172
538
Guajiro Legacy 0 +714.000 +4.480.724
173
537
Mefisto Frontline Progeny 0 0 0
174
537
Big Fast Progeny +14.302.135 +101.710.681 +320.160.958
175
536
Alchemist Rae Progeny 0 +1.345.500 +22.749.704
176
534
Yogo Progeny +10.329.234 +41.906.698 +135.753.379
177
534
Mad Malex Progeny 0 0 +26.431.813
178
534
Suhr Progeny 0 0 0
179
533
Almighty Thiago Progeny 0 +19.952.881 +150.235.763
180
533
Vexxed Pendulum +140 +2.595.162 +24.126.126
181
532
Sixxten Snake Progeny 0 +2.973.250 +37.780.197
182
532
Ma tt Progeny 0 0 +74.794.554
183
532
Mauzi Pendulum +3.647.040 +56.651.083 +438.715.066
184
532
Lil Timmeh Legacy 0 +1.217.745 +1.320.345
185
531
Atticus Legacy 0 0 +13.132.587
186
531
Vahell Legacy +36.120 +21.427.617 +190.313.143
187
531
Chief Rubini Eternum 0 0 +27.303.975
188
530
Alooha Eternum +11.827.795 +125.855.070 +583.765.165
189
530
Terminator Snake Progeny +18.965.077 +89.409.494 +402.303.146
190
530
Nevi Progeny +32.260 +193.500 +5.529.870
191
529
Highgor Progeny +8.330.894 +17.585.532 +96.216.541
192
529
Recluse Serenity +10.935.110 +63.741.457 +252.004.750
193
529
Beijing Destiny +2.212.935 +4.865.180 +8.223.461
194
529
Malldac Pendulum +2.496.282 +17.140.991 +75.340.369
195
527
Tom Serenity +6.855.300 +6.855.300 +127.054.914
196
526
Doctor Tooth Progeny 0 0 +54.434.160
197
526
Tusenlappen Legacy +1.258.866 +3.282.675 +19.285.170
198
526
Hullu The Sorcerer Legacy +3.782.462 +57.171.592 +170.658.843
199
526
Volture Destiny +2.475.750 +37.089.688 +153.217.638
200
525
Xecu Pendulum 0 +745.934 +23.908.337
201
525
Concealed Legacy 0 0 0
202
524
Nata Montana Eternum 0 +9.712.182 +83.193.256
203
523
Steirer Kernoel Legacy 0 0 +91.067
204
523
Emerald Sage Progeny 0 +344.400 +3.524.630
205
523
Saisha Legacy +3.331.606 +8.572.040 +108.675.193
206
522
Malovita'Paramax Progeny 0 -13.096.712 -13.096.712
207
522
Ghost'Fox Pendulum +114.848 +5.682.722 +25.535.430
208
522
Without Dedo Destiny +8.328.983 +53.191.812 +232.914.630
209
521
Atmos Destiny 0 0 +93.599.516
210
521
Messi Eternum 0 0 0
211
521
Mari Joana Hook Progeny +18.498.322 +142.039.058 +254.893.939
212
520
Mikito Rei Delas Pendulum +5.523.722 +21.395.904 +47.630.050
213
520
Lille Progeny 0 0 0
214
520
Don Michael Romeo Eternum +3.492.380 +43.783.650 +333.814.099
215
520
Panacea Legacy +16.286.397 +87.428.933 +315.098.760
216
520
Schmack Snake Progeny +470.400 +13.152.169 +120.711.516
217
519
Cai Pendulum 0 +19.129.941 +131.388.051
218
519
Artemis Clyde Frog Legacy 0 0 +20.739.537
219
519
Smoke Dragonwake Legacy +1.515.630 +17.253.768 +148.511.091
220
519
Tathamet Serenity +12.360 +48.428.757 +283.796.538
221
519
Sly'na Legacy 0 +77.654.599 +319.010.815
222
518
Alacard Pendulum +22.027.428 +22.027.428 +55.454.332
223
518
Rhaskos Legacy 0 +53.785.837 +127.460.366
224
517
Devious Crow Progeny 0 0 +1.350
225
517
Xirvisa Legacy 0 0 0
226
517
Hartmann Eternum +11.176.166 +94.835.700 +411.191.807
227
517
Ton Kush Eternum +32.644.324 +135.465.741 +357.758.547
228
517
Meleys Progeny +6.091.312 +36.928.869 +40.067.017
229
517
Shalltears Pendulum +4.435.922 +33.159.887 +323.966.493
230
515
Undying Progeny 0 0 +9.191.696
231
515
Lucine Progeny 0 +46 +149.792.983
232
515
Calvin Pendulum +8.047.116 +23.046.289 +27.884.020
233
515
Buddha Destiny +10.502.272 +66.406.007 +268.809.252
234
515
Bloody Face Progeny 0 +115.068 -2.353.892
235
515
Kill Here Progeny 0 +10.675.646 +106.374.991
236
515
Fladimir Kernoel Legacy 0 +5.939.966 +116.645.610
237
514
Medusa Progeny 0 0 +116.103.683
238
514
Lollerbladez Legacy +7.995.410 +61.105.235 +145.005.903
239
514
Never'Die Pendulum 0 0 +72.833.245
240
514
Grouch Pendulum 0 +1.200 +69.043.624
241
514
Madseason Progeny +5.877.544 +35.332.462 +140.711.945
242
513
Viollet Progeny 0 0 0
243
513
Faba Pendulum 0 0 +44.280.164
244
513
Liperino Destiny +992.509 +18.884.738 +194.921.665
245
512
Bulwa Progeny +5.132.876 +21.245.790 +106.742.052
246
512
Castroo Legacy +2.365.734 +19.455.615 +120.983.244
247
511
Xneo flow Pendulum 0 0 0
248
511
Kast'Kalpom Destiny +1.182.891 +1.191.291 +59.144.878
249
511
Eidaam Serenity +20.020 +15.629.790 +164.445.713
250
510
Rod Eternum +20.612.805 +76.619.639 +237.112.397
251
509
Viluzera Progeny +2.530.940 +2.530.940 +97.924.753
252
509
Ethn Fade Eternum +1.899.910 +46.237.008 +339.971.005
253
509
Kamus Avatar Progeny 0 0 0
254
507
Krill Pendulum 0 0 +8.290.363
255
507
Murphyzx Eternum +7.141.910 +52.849.026 +305.251.370
256
507
Hidas Progeny +9.279.370 +50.952.554 +232.294.397
257
507
Rakshy Legacy 0 0 0
258
507
Siam Destiny 0 0 0
259
506
White Duelist Pendulum 0 0 +79.825.703
260
506
Vasrax Destiny 0 0 0
261
505
Coloza Progeny +14.411.275 +167.565.379 +505.837.875
262
505
Stoor Progeny 0 0 0
263
505
Jix Legacy +4.325.550 +40.371.862 +153.766.010
264
505
Apooi The Granfather Progeny 0 +93.388.127 +287.468.743
265
504
Saqua Mosq Progeny 0 0 0
266
504
Sumakzinn Progeny 0 +7.594.367 +94.481.486
267
503
Fredzera Destiny +8.668.297 +67.794.265 +253.932.076
268
503
Troels Progeny 0 0 0
269
503
Gandalf Corleone Serenity 0 0 +58.779.614
270
503
Mouse Bank Progeny 0 0 0
271
503
Vilu Mata Coitado Progeny 0 0 +387.703.630
272
502
Bitcoin Maximalist Pendulum +7.960 +7.960 +4.997.923
273
502
Curry Skywalker Pendulum 0 0 0
274
502
Toxic Ancap Pendulum +3.880 +30.282 +53.312
275
501
Verroth Destiny 0 +11.458.404 +70.384.254
276
501
Brokopondo Progeny 0 0 0
277
500
Icsea Serenity +777.254 +19.577.634 +252.114.251
278
500
Gokh Progeny +4.560 +5.091.124 +77.206.566
279
500
Snorre Snake Progeny +179.145 +18.180.976 +123.126.222
280
500
Erzkine Progeny +2.996.909 +13.873.359 +109.047.575
281
500
Taszka Progeny 0 +38.225.080 +240.638.605
282
499
Hesiru Legacy 0 0 0
283
499
Wildheart Progeny 0 0 0
284
498
Aveeno Eternum +103.076 +25.276.161 +86.794.753
285
498
Jessey Progeny 0 0 0
286
498
Dunder Abi Serenity +3.045.550 +30.219.124 +228.867.271
287
497
Tamam Kamikazze Serenity +6.242.570 +41.812.997 +253.524.463
288
497
Eithan Arelius Serenity 0 +208.776 +96.088.009
289
496
Ms Evo Progeny 0 0 0
290
496
Richard from Forest Progeny 0 0 0
291
496
Dezabladez Legacy 0 +1.010 +3.407.774
292
495
Hansuu Serenity +1.139.100 +35.965.784 +290.969.072
293
494
Ma Lin Progeny 0 0 0
294
494
Arlen Celta Progeny +14.665.207 +19.033.091 +33.071.724
295
494
Dogaroo Serenity 0 +16.038.567 +136.255.393
296
494
Ante San Legacy +1.221.000 -5.661.934 +52.506.513
297
494
Bo'Yy Eternum 0 +14.602.903 +54.325.759
298
493
Renato Elkheart Progeny 0 +5.522.377 +62.217.641
299
493
Rihxela Progeny +6.893.732 +22.582.460 +135.348.942
300
492
Aztek Eternum 0 +48.569.540 +218.465.617
301
492
Nesi Serenity +359.600 +4.738.652 +133.989.583
302
492
Aureliuss Eternum 0 0 0
303
492
Gregger Pendulum 0 +4.294 +13.820.431
304
492
Daizy Pendulum +1.087.560 +33.106.585 +165.768.976
305
492
Tipo Dog Progeny +4.167.470 +9.396.680 +107.820.958
306
492
Jellootje Legacy 0 0 +17.613
307
491
Huracan del Norte Progeny 0 0 +107.170
308
491
El Gotho Legacy +473.000 +1.247.300 +7.732.969
309
491
Zdobdol Progeny 0 0 0
310
490
Sovof Pendulum +12.443.024 +61.124.964 +196.715.787
311
490
Matt Brotha Progeny 0 0 0
312
490
Girok Progeny 0 0 0
313
489
Ahaawks Eternum 0 +937.330 +139.822.780
314
489
Jigoro Kano Legacy +2.581.566 +18.062.253 +107.661.183
315
489
Khron Malo Destiny 0 0 0
316
489
Anthony Pendulum +11.601.612 +29.956.410 +57.722.251
317
489
Saint Puga Blocker Destiny 0 0 0
318
489
Ante Virtus Pendulum 0 0 +13.794
319
488
Spoony Pendulum 0 +1.773.298 +42.593.624
320
488
Zitka Legacy 0 +10.081.752 +43.328.449
321
487
Khabiib Serenity 0 +20.177.048 +130.434.030
322
486
Didao Relentless Progeny 0 0 +8.009.975
323
486
Fenrus Progeny +5.358.304 +30.767.507 +91.759.281
324
486
Kaleo Serenity +20.804.466 +149.198.689 +438.078.210
325
486
Derive Pendulum +2.294.364 +2.294.364 +184.821.698
326
485
Anabolic Pendulum 0 0 0
327
485
Mith'oz Progeny 0 0 0
328
485
Zyxiv Legacy +20 +11.476 +50.670.999
329
485
Kafiateek Eternum 0 0 0
330
485
Falcon Serenity +18.895.045 +63.632.616 +254.799.426
331
484
Tormented Soul Progeny 0 0 +850
332
484
Nuggetz Progeny +14.170.874 +70.812.450 +97.406.921
333
484
Jalim Habeii Progeny 0 +318.652 +83.673.965
334
483
Chris Eternum 0 +6.326.776 +14.508.312
335
483
Super Decker Progeny 0 0 0
336
483
Acanthophis antarcticus Progeny +241.010 +2.853.352 +50.949.234
337
482
Gorpo Justiceiro Eternum +12.364.003 +77.778.412 +358.711.412
338
482
Saataana Progeny +1.908.332 +7.473.966 +30.973.230
339
482
Furry Slayer Legacy 0 0 0
340
481
Starter Progeny 0 0 +33.887.584
341
481
Mexarque Destiny +5.922.885 +29.833.396 +117.728.500
342
481
Manjusaka Progeny +11.940.714 +59.778.781 +139.659.175
343
480
Link Destiny +7.863.621 +26.704.931 +170.546.599
344
480
Nyltro Destiny 0 +28.862.200 +169.447.575
345
480
Pinoj Progeny 0 0 0
346
480
Unhealer Legacy 0 0 +4.248.723
347
480
Ashra Legacy 0 +7.149.523 +69.835.987
348
479
Pidgeon mage Progeny 0 0 0
349
479
Thargorn Pendulum +2.998.748 +10.027.210 +72.980.422
350
479
El Capitano Legacy 0 0 +48.176.214
351
479
Snickaren Daniel Serenity +3.700 +52.195.521 +255.850.773
352
478
Drusus Progeny 0 0 0
353
478
Fullon Morning Pendulum 0 +7.067.501 +224.419.630
354
478
Sonixx Progeny +7.262.209 +86.437.278 +123.996.979
355
478
Vi'ne Destiny +9.351.437 +16.552.652 +16.552.652
356
478
Burdeos Destiny +7.052.799 +43.387.910 +103.102.541
357
477
Couldy Serenity 0 0 0
358
477
Sniper Snake Progeny 0 0 0
359
477
Joselito Malo Destiny 0 0 +14.638.631
360
477
Bolt'zera Pendulum 0 0 0
361
477
Manda Kay Progeny 0 0 0
362
477
Mats Stedile Pendulum 0 +7.552.872 +94.202.949
363
477
Smoked Xd Pendulum 0 0 0
364
476
Dattmund Serenity +6.902.937 +70.831.072 +398.588.935
365
476
Ave'Fenix Pendulum -2.926.836 +22.273.164 +230.020.500
366
476
El Pantera Eternum 0 0 0
367
476
Lewiss Pendulum 0 +3.865.225 +160.364.238
368
476
Koval Legend Pendulum 0 0 0
369
475
Sinister Pendulum +17.029.365 +120.120.987 +512.006.312
370
475
Nevbe Progeny 0 0 0
371
475
Lord Nick Progeny 0 0 +53.009.075
372
474
Bezzernator Pendulum 0 +2.073.549 +2.073.549
373
474
Papoux Pendulum +205.600 +2.953.905 +18.589.385
374
474
Melek Taus Progeny +5.142.724 +17.265.686 +90.559.436
375
474
Morveins Legacy 0 +6.484.192 +26.223.204
376
474
Brest Destiny +6.220 +6.220 +6.720
377
473
Britney Tacaspear Serenity +12.347.980 +61.917.795 +298.972.947
378
473
Azu Serenity +383.106 +20.194.993 +222.226.504
379
473
Archmage Khaox Progeny 0 0 0
380
473
Shakezana Progeny 0 0 0
381
473
Bigboi Willie Progeny 0 0 +80
382
472
Shakeron Progeny 0 0 0
383
472
Lo Pan Legacy +5.712.251 +36.793.140 +184.251.594
384
472
Dwight Eisenhower Progeny +27.172 +27.172 +41.291.086
385
471
Rekkoner Pendulum +1.502.240 +1.502.240 +2.743.058
386
471
Sin Of Pride Pendulum +373.120 +2.373.678 +2.373.678
387
471
Intact Druid Pendulum +6.930.180 +16.625.865 +111.304.068
388
471
Furioza Progeny +5.728.788 +28.584.391 +132.574.094
389
471
Diksukr Serenity +6.855.300 +33.003.393 +259.558.419
390
470
Roffes Legacy 0 0 0
391
470
Big Boii Huror Pendulum 0 0 0
392
469
Attomic Progeny 0 0 0
393
469
Hb Zin Eternum +16.294.124 +96.757.011 +343.357.653
394
469
Noxuos Eternum 0 0 0
395
469
Sovofx Pendulum +5.720 +5.137.954 +194.225.452
396
468
Maldox'Boladassu Progeny +6.236.882 +49.231.450 +216.859.169
397
467
Ka'el Serenity 0 0 +159.800
398
467
Wudzo Ostri Progeny 0 0 +7.719.336
399
467
Punky Legacy +12.842.337 +58.141.612 +268.286.876
400
467
Bonsai'Boladassu Progeny +1.142.078 +11.632.688 +39.827.978
401
467
No'Love Eternum +103.652 +13.806.996 +187.133.883
402
466
Beleg'Strongbow Eternum 0 +2.250.980 +34.632.576
403
466
Claudiiao Pendulum +1.287.000 +11.085.378 +88.765.489
404
465
King Steel Eternum +42.140 +42.140 +15.267.243
405
465
Young Patriot Pendulum 0 +4.138.753 +50.123.576
406
465
Vrm Legacy 0 +21.547.118 +94.751.321
407
464
Radiant'Soul Progeny 0 0 +78.078.979
408
464
Caiozord Hook Progeny 0 0 +132.742.412
409
464
Nordy'Lovely Progeny 0 +593.529 +13.808.432
410
464
Foxita Pendulum +1.913.866 +15.942.800 +32.494.186
411
463
Kaiser Serenity 0 +26.633.077 +189.893.775
412
463
Tchaca Eternum +1.735.320 +1.735.320 +35.445.582
413
463
Tyrranio Progeny +360 +630 +23.911.686
414
463
Recluze Progeny 0 0 0
415
462
Ganja Pendulum 0 0 +125.400
416
462
Darok Kaor Pendulum 0 +10.984.042 +111.713.131
417
462
Blackout Eternum 0 +2.364.500 +5.649.378
418
462
Abraxxas Pendulum 0 0 +15.985.074
419
461
Alexhir Progeny +340.456 +10.821.834 +44.648.854
420
461
Black Finger Legacy +7.799.749 +41.605.987 +192.675.230
421
461
Sds'Flyin Legacy +4.397.400 +18.542.808 +131.537.782
422
460
Lemon Pendulum 0 +184.946 +4.284.686
423
460
Sades Progeny 0 0 0
424
460
Tiburcio Bunal Legacy +72.000 +19.431.745 +60.298.804
425
460
Juggernaut Serenity +21.378.416 +21.378.416 +345.903.958
426
460
Saint Shield Eternum 0 +2.380 +2.380
427
460
Gimli Corleone Pendulum 0 0 +56.853.507
428
460
Colita Serenity 0 +2.123.692 +378.052.964
429
460
Gumowe Szczescie Legacy 0 0 0
430
459
We Got Him Eternum 0 +34.815.653 +193.772.884
431
459
Inkzs Progeny 0 0 0
432
459
Alunir Progeny 0 0 0
433
458
Lasky boi Progeny 0 0 +10.022
434
458
Klopfgeister Eternum 0 0 +189.047.227
435
457
Trunkzs Progeny +13.960.653 +101.412.180 +146.843.589
436
457
Bombulan Eternum +22.168.360 +98.725.816 +453.381.501
437
457
Saint of light Eternum 0 0 +1.440
438
457
Tsunamii Progeny +159.662 +34.172.692 +142.853.377
439
457
Local Molhes Pendulum +5.780.643 +49.154.020 +247.392.425
440
456
Xakal Progeny +4.244.414 +25.942.606 +39.250.222
441
456
Venomzin Progeny +3.334.452 +49.181.078 +199.346.837
442
456
Keris Leit Progeny 0 0 0
443
456
Vergudo Legacy 0 0 +7.070
444
455
Alssa Corleone Destiny +6.640.986 +19.167.521 +88.514.694
445
455
Lay rose Destiny -11.949.397 +19.036.856 +79.168.273
446
455
Patrao Do Crack Progeny 0 0 0
447
455
Mwuana Legacy 0 +274.240 +8.756.133
448
455
Bykunns Progeny +117.200 +629.081 +10.312.783
449
455
Crille Underlake Serenity 0 +16.193.409 +167.923.230
450
454
Aliciadora do Mal Pendulum +1.248.090 +63.617.938 +249.866.477
451
454
Kvothe Pendulum 0 0 0
452
454
Zackion Eternum 0 0 0
453
454
Serkej Legacy 0 +14.591.548 +85.956.768
454
454
Mike Wazowski Eternum 0 +96.000 +172.914.322
455
454
Shadoow Pendulum 0 +12.333.468 +80.058.279
456
454
Mano Leoncio Pendulum +3.265.068 +55.236.979 +219.114.695
457
453
Soundslayers Progeny 0 0 0
458
453
Pa'drin Progeny 0 0 +219.065.555
459
453
Withzack Progeny +13.091.522 +35.983.860 +130.044.179
460
453
Menine Legacy +12.490.004 +51.755.062 +182.309.661
461
453
Dyms Progeny 0 0 0
462
452
Palydocorre Eternum +11.957.962 +63.832.274 +304.806.101
463
452
Baphometh Progeny +2.632.590 +14.893.862 +25.899.890
464
452
Lunaa Pendulum +5.329.700 -4.849.343 -24.314.406
465
452
Lord Ash'yron Pendulum 0 0 +1.832.069
466
451
Ensiferum Pendulum 0 0 0
467
451
Aedes Progeny 0 0 0
468
451
Ultimate Boob Pendulum 0 +33.957.973 +288.336.881
469
451
Uschi Kernoel Legacy 0 0 +288
470
451
Dragoth Progeny 0 0 +20.466.006
471
451
Benims Progeny 0 0 0
472
450
Snyx Progeny +25.916 +25.916 +116.670.189
473
450
Ambition Pendulum 0 0 +2.041.422
474
450
Raymond Cist Eternum 0 +948.682 +10.887.995
475
450
Aeternus Eternum 0 0 0
476
450
Bili Legacy 0 0 +80.190
477
450
Zhou Legacy +2.376.709 +40.730.508 +171.338.041
478
450
Elder Damian Progeny 0 +825.742 +116.148.835
479
450
Pelton Eternum 0 0 0
480
449
Javat Legacy 0 0 0
481
449
Kemud Eternum 0 +273.898 +126.270.249
482
449
Karian'oska Destiny 0 0 +126.484.297
483
449
Sharkhan Serenity +17.657.725 +42.928.049 +266.548.603
484
448
Drizzys Glizzy Eternum +2.400 +2.400 +18.862.695
485
448
Illuminyx Destiny +5.095.137 +15.682.772 +99.087.192
486
448
Fla Marrecow Eternum +33.242.689 +123.484.382 +462.685.894
487
448
Severus Snake Progeny 0 0 0
488
447
Bruno Snake Progeny 0 +1.895.940 +37.220.909
489
447
Candyman Eternum 0 0 +28.638.813
490
447
Armagedda Progeny 0 0 +48.230
491
447
Wittmann Legacy 0 +4.053.880 +30.102.025
492
447
Kurama Youko Eternum +70 +252.040 +234.074.543
493
447
Seraphine Serenity +9.831.178 +32.614.199 +160.002.241
494
447
Royalizz Progeny 0 +53.102.645 +108.112.043
495
447
Bediwer Legacy 0 +15.018.925 +54.827.600
496
447
Thyrid Eternum +40 +14.915.652 +162.587.575
497
447
Icon Legacy 0 0 0
498
446
Thor Pendulum +6.334.648 +79.578.188 +244.153.728
499
446
Banana Hammock Pendulum 0 0 +2.872.158
500
445
Hint Pendulum 0 0 0

Atualizado a cada 1 minuto.